NATUURVERENIGING MARK EN LEIJ heeft als doel:

a. Het beschermen, versterken en uitbreiden van de natuur- en cultuurhistorische waarden van het landschap in het algemeen en in het bijzonder in en rond het gebied van de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Baarle-Hertog;
b. Het beschermen en verbeteren van de leefomgeving in dit gebied voor mensen, flora, fauna en het historisch erfgoed;
c. Het vergroten van de kennis van de natuur- en landschapswaarden in dit gebied;
d. Het verbreiden van deze waarden en kennis onder een zo breed mogelijke bevolking;
e. En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

NATUURVERENIGING MARK EN LEIJ tracht dit doel te bereiken met alle wettige middelen, in het bijzonder door:
a. Het meewerken aan regionale en landelijke projecten;
b. Het meewerken aan besluitvorming door zitting te nemen in commissies buiten de vereniging;
c. Het onderhouden van contacten met aanverwante verenigingen en instellingen;
d. Het informeren van regionale en landelijke organisaties over resultaten van eigen onderzoek;
e. Het publiceren over bovengenoemde onderwerpen;
f. Het organiseren van contactavonden en studietochten.
De vereniging is niet gebonden aan enige partij of groepering op economisch, politiek, godsdienstig of levensbeschouwelijk gebied.