De Commissie Externe Contacten onderhoudt namens de vereniging contacten met verschillende externe partijen. Die contacten liggen vooral op het gebied van natuur, landschap, cultuurhistorie en ruimtelijke ordening. De commissie bestaat uit een aantal bestuursleden en deskundigen uit de vereniging. De commissie is een belangrijk orgaan binnen Mark en Leij voor het nastreven en uitdragen van de doelstellingen van de vereniging.

De belangrijkste doelstellingen van Mark en Leij zijn:
• Het beschermen, versterken en uitbreiden van de natuur- en cultuurhistorische waarden van het landschap in en rond het gebied van de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau, in de ruimste betekenis.
• Het beschermen en verbeteren van de leefomgeving in dit gebied voor mensen, flora en fauna en het historisch erfgoed.
• Het vergroten van de kennis van de natuur- en landschapswaarden in dit gebied en het verbreiden van deze waarden en kennis onder een zo breed mogelijke bevolking.
De werkgroep heeft geregeld overleg met een aantal partijen zoals de gemeente Alphen-Chaam, gemeente Baarle-Nassau, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, ZLTO en Waterschap Brabantse Delta, de Agrarische Natuurvereniging en de Coördinator Groene &Blauwe Diensten. Voor subsidies en samenwerking zijn er contacten met instanties als de Provincie of de Rabobank.
Soms ook wordt er met en of meerdere externe relaties een veldexcursie gehouden. In het veld kan men vaker beter laten zien welke ideeën er leven binnen de vereniging en welke wensen wij graag gehonoreerd zouden zien door de eigenaar/beheerder van een bepaald gebied.
De leden van Mark&Leij kunnen met vragen of voorstellen de commissie vragen bepaalde belangen te behartigen bij bovengenoemde instanties. De commissie wil heel graag dat de leden hiervan gebruik maken.

Coördinator: vacature