Alle jaarstukken, alsmede het Huishoudelijk reglement liggen op deze avond vanaf 19.00 uur ter inzage en zijn ook opvraagbaar bij het secretariaat.
Wij wijzen u op onderstaand artikel in het Huishoudelijk reglement:
Uit oogpunt van duurzaamheid en milieu zal vanaf heden alle correspondentie met de leden uitsluitend via email plaatsvinden. Indien er leden niet over email beschikken, kunnen zij (eenmalig) schriftelijk verzoeken om de vergaderstukken en uitnodigingen via de post te blijven ontvangen.

Dit Huishoudelijk Reglement staat bij agendapunt 7 ter vaststelling op de agenda.

Agenda:
1. Opening en mededelingen.
2. Notulen van de algemene ledenvergaderingen d.d. 30 maart en 18 mei 2017.
3. Jaarverslag 2017.
4. Financieel overzicht 2017 en kascontrole.
5. Samenstelling kascommissie. Vacature Webmaster. Vacature lid Quizcommissie.
6. Samenstelling bestuur en Bestuursverkiezingen.
7. Mededelingen over Statuten, Huishoudelijk Reglement en ANBI status
8. Rondvraag en sluiting.

Bestuursverkiezingen
Overeenkomstig de statuten worden bestuursleden gekozen voor een periode van twee jaar. De samenstelling van het huidige bestuur en het rooster van aftreding is dan als volgt:

Naam Functie Gekozen Status op ALV
• Liek van Engelen Bestuurslid april 2016 Aftredend 2018, herkiesbaar
• Wim Gijzen Voorzitter maart 2017 Aftredend 2019
• Dick Klees Bestuurslid maart 2017 Aftredend 2019
• Ditty Koopmans Secretaris okt 2014 Aftredend 2018, herkiesbaar
• Jan Meesters Penningmeester okt 2015 Aftredend 2018, herkiesbaar
• Sandra Reijnders Bestuurslid okt 2012 Aftredend 2018, herkiesbaar
• Piet van Riel Bestuurslid maart 2017 Aftredend 2019
• Frans Vermeer Bestuurslid okt 2011 Aftredend 2018, niet herkiesbaar

Nieuwe bestuursleden
Conform de statuten hebben leden van de vereniging het recht om nieuwe bestuursleden ter verkiezing voor te dragen. Een voordracht door tenminste vijf leden moet vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend, voorzien van een verklaring van de betrokken kandidaat dat hij of zij de benoeming zal aanvaarden. Dit volgens de statuten, artikel 7.3.

De voorzitter wordt gekozen door de leden, de overige bestuursfuncties worden ingevuld door het algemeen bestuur in onderling overleg.

Wij hopen u te mogen verwelkomen op onze jaarlijkse ledenvergadering. Tot ziens op vrijdag 2 maart 2018 in café-restaurant Bellevue, Dorpsstraat 27 te Chaam.
Aanvang 20.00 uur.