sovonDe vogelwerkgroep heeft als doel het observeren van vogels in de vrije natuur in het Mark en Leij gebied, maar ook daarbuiten.

We streven er naar om elk lid van de groep een wandeling te laten organiseren, zodat hij of zij een ieder van zijn favoriete plek kan laten meegenieten. We leren tijdens deze wandelingen erg veel van elkaar, want een kenner hoef je nog niet te zijn maar wel een genieter.

Nederland gruttolandWe organiseren elk jaar ook een aantal excursies o.a. naar de overwinteringsgebieden van de ganzen, de gruttoboerderijen, of andere interessante natuurgebieden waar vogels broeden of foerageren.

Tevens proberen we elk jaar een paar interessante lezingen te houden, gegeven door ervaren vogelaars of specifieke kenners over uiteenlopende onderwerpen. Deze lezingen worden ondersteund door prachtige diaseries. Via de Nieuwsbrief van Mark en Leij en de plaatselijke weekbladen worden de lezingen bekend gemaakt.

vogelbeschermingWe stellen ons tevens ten doel om vogels, daar waar mogelijk, te beschermen. Een belangrijk project hierin vormt de weidevogelbescherming. In de toekomst zullen ook andere projecten worden opgepakt. Op de rol staat bescherming van de boerenzwaluw en stimulering van nestgelegenheid voor deze kwetsbare zwaluw. Vooruitlopend op dit project kunt u al via Mark en Leij kunstnestjes voor deze frivole vogeltjes bestellen.
Wilt u meegenieten van de wandelingen of andere activiteiten van onze werkgroep kunt u zich aanmelden bij de werkgroep

Coördinator: vacature