De voorlichting wordt woensdag 17 april, 20.00 uur in Bellevue Chaam gegeven door Staatsbosbeheer en de gemeentes Alphen-Chaam, Gilze en Rijen. Mark en Leij is gastheer.

De komende jaren gaat er veel veranderen in het Chaamse Bos. Mark en Leij heeft Staatsbosbeheer en de gemeentes Alphen-Chaam, Gilze en Rijen bereid gevonden uit te leggen wat al deze veranderingen inhouden. De avond is toegankelijk voor alle belangstellenden. Hieronder een beknopt overzicht van alle thema’s die aan bod zullen komen en op welke vragen een antwoord gegeven zal worden.

Let wel: Dit is een voorlichtingsavond en geen inspraakavond.


• Er ligt een (voor)ontwerp voor een te ontwikkelen luxueus Wellness centrum met daaraan gekoppeld een Natuurpoort. Wat betekent dit voor de zonering van het Chaams Bos? De ondernemer en de gemeente hebben, via een info-avond, al gecommuniceerd over de verdere invulling van het plan.


• Er wordt een fietsallee aangelegd: Waar komt deze te liggen? Komen er dwarsverbindingen naar de dorpskernen en horecabedrijven? Hoe is straks de fietsverbinding met Breda en Baarle-Nassau? Hoe breed zijn de fietspaden en de bermen? Wat gebeurt er met de huidige geasfalteerde fietspaden en wegen zoals de Huisdreef en de Slingerdreef? Wie betaalt de fietsallee en wie heeft deze in onderhoud? Hoe lang duurt de realisering? Wat is de invloed van de fietsallee op de totale zonering van het bos?


• De zonering zal veranderen: Welke paden zijn straks nog toegankelijk? Welke zijn gemarkeerd? Komt er ook een mountainbike-route? Waar liggen de overblijvende parkings? Blijft het natuurbos bestaan? Waar komt het hondenlosloopgebied? Waar liggen de beschermde, niet toegankelijke delen van het bos? Neemt de verstoring in het gebied straks toe of af?


• Een ander Hydrologisch Plan: Een slim hydrologisch plan moet er straks voor zorgen dat het water straks op de goede plaatsen vastgehouden wordt en niet overal tot op het maaiveld komt. Wat zijn de gevolgen voor wandelaars en fietsers? Blijft het bos even nat of wordt het (te) droog? Is een ander hydrologisch plan straks in strijd met het Chaamse Beken akkoord? Blijven de inzijggebieden in stand? Wat gebeurt er met het waterpeil van het Ossengoor en de aangrenzende wandelpaden?


• De houtproductie: Voldoet de houtproductie aan het FSC-keurmerk? Wat doet Staatsbosbeheer met de opbrengst? Hoe houdt men bij de houtproductie voldoende rekening met de natuurwaarden van het bos en met de aanwezigheid van zeldzame dier- en plantensoorten? Blijven er voldoende oude bomen staan? Is de bosverjonging natuurlijk of aangeplant? Wat zijn de gevolgen voor de bospaden i.v.m. het transport? Neemt de co2-uitstoot toe of af? Hoe speelt Staatsbosbeheer in op de klimaatverandering?


• Bescherming, Beleving, Benutting zijn de drie thema’s van Staatsbosbeheer: Hoe is straks de verhouding tussen deze drie uitgangspunten in het Chaamse Bos? Gaat de natuurwaarde voor- of achteruit? Is er straks nog voldoende rust, ruimte en vrijheid? Kortom: wat zijn de gevolgen voor de natuur en de fietsende en wandelende recreant?